Samhället måste rustas mer för klimatförändringar

Klimatförändringarna riskerar att få allvarliga följder lokalt. De tre paneldeltagarna på SKL:s seminarium var eniga om att Sverige måste rustas för ett varmare klimat. Här ser du seminariet.

SKLs klimatseminarium i Almedalen. På bilden från vänster: Anna Bellman, Peter Molin, Maria Gardfjell och Carola Gunnarsson.

På bilden från vänster: Anna Bellman, Peter Molin, Maria Gardfjell och Carola Gunnarsson.

Rapport: Klimatförändringarnas lokala effekter (nytt fönster)

Mängden koldioxid i atmosfären är högre än vad den varit på flera miljoner år. Den ökar också snabbare än någonsin till följd av mänskliga aktiviteter. Det får vår planet att värmas upp, vilket medför allvarliga konsekvenser.

– Utsläppen av koldioxid måste minska snabbt samtidigt som vårt samhälle rustas för de klimatförändringar som redan har påbörjats, poängterade Carola Gunnarsson, förste vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på Almedalsseminariet ”Skarpt läge – hur rustar vi oss mot det förändrade klimatet”.

Klimatförändringar ger skador och ekonomiska konsekvenser

På seminariet presenterade SKL rapporten om klimatförändringarnas lokala effekter framöver utifrån SMHI:s analys av tre utvalda kommuner. SMHI beräknar att för varje grad varmare vår planet blir, ökar temperaturen i Sverige med ungefär 1,5 grader.

– När man pratar klimatförändringar är det ofta svårt att ta till sig vad det innebär konkret. Vi har tagit fram rapporten för att visa vad förändringen betyder för den egna kommunen. De tre kommuner vi lyfter är representativa för många andra kommuner, sade Carola Gunnarsson.

Vid fortsatt ökande utsläpp kommer Sverige att vara cirka 5 grader varmare i slutet av seklet och havsnivån nästan en meter högre. Det skulle öka risken för bränder, torka, värmeböljor och översvämningar markant och innebära lidande, skador och stora samhällsekonomiska kostnader. Malmös hamn kan stå under vatten, Norrköping utsättas för stora värmeböljor och snösäsongen i Härjedalen kan snudd på halveras. Kan klimatpåverkan däremot vändas stannar uppvärmningen vid cirka 3 grader i slutet av seklet och de negativa konsekvenserna i de tre kommunerna blir betydligt mindre.

Alla behöver ta ansvar

Allt fler kommuner och regioner arbetar med att anpassa och göra samhället mer robust mot effekterna som det förändrade klimatet för med sig. Karin Jonsson, kommunalråd, Norrköpings kommun och ordförande i SKL:s beredning för samhällsbyggnad berättar om hur Norrköping har analyserat hela den kommunala verksamheten utifrån förra årets värmebölja.

– Det har lett fram till en rad konkreta åtgärder inom vård, äldreomsorg och barnomsorg. Analysen har gett ett uppvaknande och klimatfrågorna är en viktig prioritering i stadsplaneringen.

Peter Molin är länsråd på Länsstyrelsen Gotland, en av det 30-tal expertmyndigheterna som arbetar med frågor kopplade till klimatanpassningar. Han lyfte på seminariet att ingen går fri från ansvar för klimatfrågorna.

– Hela samhället måste integreras. Alla förvaltningar, alla delar av kommuner och regioner, alla myndigheter måste arbeta med klimatfrågorna tillsammans.

Carola Gunnarsson betonade vikten av att den nationella nivån gör stora insatser på området och att varje organisation inte kan arbeta var för sig. Paneldeltagaren Maria Gardfjäll, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet höll med:

– Ja, staten har en viktig roll, klimatanpassningsarbetet handlar om människor liv och hälsa.

För att få ett mer robust samhälle ser Carola Gunnarsson även att SKL, kommuner och regioner också behöver utveckla det påbörjade klimatarbetet.

– Vi behöver ta vara på och sprida de många goda exempel som finns. Kommuner och regioner jobbar på väldigt många håll bra, men det måste alla göra och vi behöver göra det systematiskt.

Fakta

I panelen deltog:
Carola Gunnarsson, vice ordförande, SKL
Karin Jonsson, kommunalråd, Norrköpings kommun och ordförande, SKL:s beredning för samhällsbyggnad (C)
Maria Gardfjell, vice ordförande miljöutskottet (MP)
Peter Molin, länsråd Länsstyrelsen Gotland

Moderator: Anna Bellman

Läs vidare

Klimatförändringarna kan få allvarliga följder lokalt

Klimatet – så klart! Slutrapport från SKL:s programberedning för klimat