Seminarium: Digitalisering utvecklar skolan och stimulerar lärande

Väl integrerad i undervisning och pedagogik kan digitalisering fungera som motivation och hävstång för lärande och leda till bättre resultat.

Illustration över skolans digitalisering

Ett ökat fokus på digitaliseringens möjligheter är ett viktigt steg i rätt riktning och digital kompetens är en förutsättning för att kunna leva och verka i ett demokratiskt samhälle.

Lyckas vi med detta skapar vi goda förutsättningar för alla individer och för Sverige som nation att fortsätta vara ledande gällande innovation. Därmed ökar också förutsättningarna för ökad konkurrenskraft på en global arbetsmarknad med allt större inslag av digitala arbetsprocesser.

Förutom att digital kompetens är ett måste för att kunna leva och verka i ett demokratiskt samhälle fungerar även digitalisering som en hävstång för lärande, om det nyttjas på ett genomtänkt och strukturerat sätt. En hävstång för bättre resultat, för skolutveckling och lärande i en digital samtid.

Det handlar också om att se och använda digitaliseringen inom de områden och utmaningar vi står inför när det gäller till exempel nyanlända, lärarbristen, elevernas kunskapsutveckling och pedagogernas administrativa börda. Här kan digitaliseringen verkligen bidra och underlätta.

Läs mer

SKL:s arbete med skolans utveckling

Handlingsplanen för skolans digitalisering #skoldigiplan